Бисери по Информационни технологии

Случи се да ми падне в ръчичките една книжка: "Информационни технологии" - учебник за IX и X лас, И.Иванов, С.Кънчева; изд. "Нова звезда", 2001 г. Най-много се забавлявах с приложението, където увлекателно и ясно бяха обяснени разни засуканите термини... ... "Към личната информация влизат всички онези сведения, които персонализират човека.", с. 62 "Компютърният вирус е паразитна програма, която следва предварително зададени логически инструкции за действие(...)", с. 63 "Компютърният вирус може да поразява единствено компютърни системи и данните, които се съхраняват в тях, но не и потребителите(...)", с. 63 "CD ROM устройство (Compact Disk - Read Only Memory) (1.2.) - устройство, което позволява съхраняването на голям обем дигитална информация и музкален звук." [но ако е записан "немузикален звук" - шум, липса на звук и пр., плочата се самоунищожава - бел. на безименен преправник] "Безжичен протокол WAP (Wireless Application Protoco) (7.4.) - комплект от спецификации, дефиниращи протокол за комуникация с използване на специфични функции на мобилното устройство." Възможен превод: ...съвкупност от особености, определящи език за общуване с използване на възможностите на преносимото устройство... "Безплатни програми (free software) (1.6.) - компютърни програми (!!!!...)..." "...съвкупност от софтуерни и хардуерни средства, която индентифицира [иНдентифицира] потребителя чрез уникални индивидуални физически характеристики..." Превод: ...съвкупност от глаголни и железни средства, която разпознава потребителя чрез неповторими лични особености на тялото..." "Браузер (browser) (7.3.) - специализирана програма, която интерпретира и визуализира хипермедийни документи." Брей, по-"ясно" обяснение на "бразузЕР" не бяй виждал :-) ...Четец (browser) - приложение, което тълкува и изобразява свърхсловесни свитъци... "Влачене при постоянно натиснат бутон (drag) (1.4.) - движение с мишката, при което се натиска бутон и тя се придвижва върху подложката, без да се отпуска бутонът." "Двукратно щракване (double click) (1.4.) - действие с мишката, при което се извършва щракване с бутон два пъти едно след друго бързо." "Езици от "високо ниво"" (1.3.) - езици за програмиране, чиито команди са интуитивни." Като в класическия пример: a?b(d,e,f):g(i,j,k,l);//;-)) "Затваряне (close) - действие, в графичния потребителски интерфейс, при което прозорецът се затваря.(...)" "Звукова карта (sound card) - устройство, което позволява възпроизвеждането от компютъра на звукове, близки по звучене до естествените. По своята същност тя представлява платка(...)" "Команден ред - ред в текстовия екран, в който става въвеждането на команди.(...)" "Локална компютърна мрежа (Local Area Network - LAN) - компютърна мрежа, при която физическата връзка е осъществена чрез кабел.(...)" "Микропроцесор - електронен чип, който може да извършва изчисления с голяма скорост." "Неоторизиран достъп (hacking) (...)" Истинските hackers го наричат: cracking, а юнаците наричат тези, които го наричат "hacking" змейове. ;-P "Презентации - продуктите, които се създават с помощта на презентационни програми." "Разговори в Интернет (7.2.) - услуга, базирана на IRC (Internet Relay Chat), която дава възможност на множество потребители да осъществяват директна връзка помежду си във форум (channels) или поединично (Pear-to-pear)." (pear-to-pear - "круша до круша %-)) "Централен процесор (Central Processing Unit - CPU) (1.2.) - частта от компютъра, която извършва същинската обработка на данните. Скоростта, с която процесорът извършва изчисленията на обработваните данни, се нарича тактова честота и се измерва в MHz." Абе мен са ме учили, че в KIPS, MIPS... гипс... FLOPS, KFLOPS, MFLOPS, GFLOPS... Да не съм нещо изостанал? ... "Кибер-интернет виртуалните престъпления" - заглавие на книга на "маймунобългарскоанглийски".

{START_COUNTER}